Môn Giáo dục chính trị lớp 20C1-KML1;20C1-KML2 tiết 7-8 nghỉ môn GDCT sau 14h00 vào học lại.
27/11/2020 - Lượt xem: 4423

Các lớp trên thực hiện theo thông báo này dời lịch sau 14h00 học tiếp tục.