VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN CÓ MỞ LỚP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
17/05/2022 - Lượt xem: 7203

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI CÁC HỌC PHẦN CÓ MỞ LỚP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022; HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

 Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: THONG BAO VE VIEC ĐK HOC LAI CAC HOC PHAN CO MO LOP HK1 NH 2021-2022- HK2 NH 2021-2022 HK1 NH 2022-2023.pdf Tải về ----- Xem: THONG BAO VE VIEC ĐK HOC LAI CAC HOC PHAN CO MO LOP HK1 NH 2021-2022- HK2 NH 2021-2022 HK1 NH 2022-2023.pdf